top of page

Polityka prywatności

W trosce o zapewnienie transparentności i prawa do prywatności osób, których dane są przetwarzane przez naszą firmę, w tym osób korzystających z naszych usług, kontrahentów i ich pracowników, pragniemy zadeklarować, że pozyskane dane przetwarzamy zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa, w szczególności z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) oraz w warunkach gwarantujących ich bezpieczeństwo.

Polityka skierowana jest do użytkowników strony internetowej  www.slabsystem.com W Polityce zostały opisane zasady przetwarzania oraz wykorzystywania danych użytkowników korzystających z naszej oferty, które są gromadzone bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii.

 

Administrator danych.

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Slab System Sp. z o.o., wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS0000879265 oraz posługuje się następującymi numerami identyfikacyjnymi: NIP 5472222644, REGON: 387958855 .W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz skontaktować się z nami pod adresem:  biuro@slabsystem.com

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Realizując swoje funkcje biznesowe, przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 1. prowadzenia działań marketingowych (w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej), udzielania odpowiedzi na zadane pytania, przekazania zamówionej oferty i prowadzenia korespondencji w celu załatwienia sprawy, na podstawie Twojej zgody i prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest realizowanie żądań użytkowników (art. 6 lit. a, art. 6 lit. f RODO);

 2. zawarcia i realizacji umowy z klientem lub kontrahentem (klient art. 6 lit. b RODO, kontrahent - art. 6 lit. b i c RODO);

 3. monitoringu na terenie siedziby administratora w celu podniesienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia oraz zachowania tajemnic prawnie chronionych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, art.222KP);

 4. przetwarzania plików cookies, dostosowania treści stron internetowych do potrzeb użytkowników, w tym w celach marketingowych, optymalizacji korzystania z serwisów internetowych. (art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz f RODO).

 

Źródło danych.

 1. jeżeli kontaktowałeś się z Administratorem, dane zostały udostępnione nam przez Ciebie na podstawie Twojej zgody na ich przetwarzanie;

 2. jeżeli Twoje dane zostały przekazane w związku z załatwianą sprawą przez osobę, która tę sprawę skierowała do Administratora, źródłem danych jest ta osoba. W takim wypadku Administrator otrzymuje dane identyfikacyjne, adresowe i związane ze sprawą, jak i opis sprawy. 

 

W związku z naszą działalnością Twoje dane osobowe będziemy ujawniać następującym podmiotom:

 1. uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa (Policja, Powiatowy Nadzór Budowlany itp.);

 2. naszym kontrahentom, osobom prowadzącym działalność gospodarczą;

 3. podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności gospodarczej na nasze zlecenie, w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów budowlanych, wykonawcą usług budowlanych i doradczych, podmiotom audytującym naszą działalność (kierownicy budowy, architekci itp.);  

 

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność ich podania.

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez naszą firmę, przysługuje prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),

 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych (art. 16 RODO),

 3. usunięcia swoich danych (art. 17 RODO),

 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych,

 5. przenoszenia swoich danych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) lub umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 18 RODO),

 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 7. wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Prawo do wycofania zgody.

Twoją zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych możesz wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem. Wycofanie zgody może utrudnić lub uniemożliwić kontakt z Tobą.

 

Dobrowolność podania danych .

Podanie danych przez Ciebie w celach związanych z obsługą sprawy jest dobrowolne, ale niezbędne. Ich niepodanie może utrudnić lub uniemożliwić rozpatrzenie sprawy.

 

Przekazywanie danych do państw trzecich.

Twoje dane nie będą przekazywane do Państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, które wywołałyby skutki prawne lub w podobny sposób wpływałyby na jakiekolwiek skutki wobec klientów, kontrahentów, ich pracowników lub współpracowników, jak również pracowników lub współpracowników administratora.

 

Czas przechowywania danych.

Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu załatwienia sprawy (realizacji umowy), a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń stron związanych z jej realizacją. 

W przypadku prowadzenia działań marketingowych (w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej), udzielania odpowiedzi na zadane pytania, przekazania zamówionej oferty i prowadzenia korespondencji w celu załatwienia sprawy, na podstawie Twojej zgody przez okres 3 lat. Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie. Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem na stronie. 

 

Wykorzystywanie plików cookies oraz podobnych technologii.

Serwis umożliwia gromadzenie informacji o użytkowniku za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii, których korzystanie najczęściej wiąże się z zainstalowaniem tego narzędzia na urządzeniu użytkownika (komputer, smartfon, itd.). Wykorzystuje się te informacje do zapamiętywania decyzji użytkownika (wybór czcionki, kontrastu, akceptacja polityki), utrzymania sesji użytkownika (np. po zalogowaniu), zapamiętania hasła (za zgodą), gromadzenia informacji o urządzeniu użytkownika oraz jego wizycie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, ale także analizy wizyt i dostosowania treści.

 

Informacje pozyskane za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii nie są łączone z innymi danymi użytkowników Serwisu, nie służą też do ich identyfikacji przez Administratora. 

 

Użytkownik ma możliwość ustawić w przeglądarce blokowanie określonych rodzajów cookies i innych technologii, poprzez określenie na przykład, że dozwolone będą tylko i wyłącznie te, które są niezbędne do poprawnego wyświetlenia strony. Domyślnie większość przeglądarek dopuszcza stosowanie wszystkich cookies, jednak użytkownik ma możliwość zmiany tych ustawień w dowolnym momencie, może także usunąć zainstalowane już pliki cookies. Każda z przeglądarek umożliwia takie działanie poprzez jedną z dostępnych w ustawieniach lub preferencjach opcji.

 

Użytkownik ma także możliwość korzystać ze strony w tzw. trybie incognito, który blokuje możliwość gromadzenia danych o jego wizycie.

 

Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki, tzn. z domyślnym akceptowaniem plików cookies i podobnych technologii oznacza zgodę na ich wykorzystanie do określonych powyżej celów. Administrator nie wykorzystuje uzyskanych informacji do celów marketingowych. 

bottom of page