top of page

Co to jest ostroga w płycie fundamentowej i czy jest potrzebna?

Zaktualizowano: 3 kwi 2023Wspomniana ostroga to przegłębienie obwodowe w podbudowie, które ma na celu wymienić grunt wysadzinowy na kruszywo niewysadzinowe w obszarze narażonym na przemarzanie. Przyjęło się, że przekrój ostrogi powinien obejmować grunt w promieniu co najmniej głębokości przemarzania

licząc od krawędzi płyty.


Powstaje pytanie czy tzw. ostroga jest konieczna w przypadku kiedy potrafimy zapobiec przemarznięciu podbudowy? Okazuje się, że nie jest to konieczne w myśl normy PN-81/B-03020:

1.2. Zakres stosowania normy. Norma dotyczy wszystkich rodzajów budownictwa, z wyjątkiem przypadków objętych innymi normami; należy przy tym uwzględniać dodatkowe wymagania dotyczące: (…) – warunków eksploatacji obiektów, powodujących niekorzystne zjawiska i procesy: (…) przemarzanie podłoża, (…) 2.2.2. Zalecenia szczegółowe. Głębokość posadowienia powinna spełniać następujące warunki: a) zagłębienie podstawy fundamentu w stosunku do powierzchni przyległego terenu nie powinno być mniejsze niż 0,5 m; projektowanie zagłębienia mniejszego niż 0,5 m wymaga uzasadnienia.


Można również odnieść się do Eurocodu PN-EN-1997-1: 6.4 Zagadnienia projektowe i wykonawcze

(1) Przy ustalaniu głębokości posadowienia fundamentu bezpośredniego należy uwzględnić: (…) – głębokość, powyżej które mogą wystąpić szkody spowodowane przemarzaniem gruntu (…) (2) Uszkodzenia spowodowane mrozem nie wystąpią, jeżeli: – grunt nie jest wrażliwy na przemarzanie; – spod fundamentu znajduje się poniżej głębokości przemarzania; – stosuje się izolacje zapobiegające przemarzaniu. (3) Dodatkowe informacje, dotyczące zabezpieczenia fundamentów budowli przed mrozem, znajduje się w EN-ISO 13793:2002.


Odpowiednio ułożona izolacja pozioma już o szerokości około 50 cm od obrysu płyty fundamentowej budynku normalnie użytkowanego zapobiega wychładzaniu gruntu rodzimego na tyle, że jest on chroniony przed przemarznięciem. Izolacja ta nazywana jest opaską przeciwwysadzinową i dzięki niej nie ma potrzeby wymiany gruntu do strefy przemarzania, co jest udowodnione obliczeniami numerycznymi, a także empirycznie poprzez pomiary temperatur obiektów użytkowanych.

Stosowane przez nas rozwiązanie szalunku traconego wraz z opaską przeciwwysadzinową SLAB SYSTEM® jest pozytywnie ocenione przez najważniejszą specjalistkę do spraw zagadnień przemarzania gruntu - dr hab. inż. Irenę Ickiewicz, prof. PB.

Wybierając SLAB SYSTEM® masz pewność, że otrzymasz rozwiązanie przemyślane i aprobowane przez kadrę naukową w myśl obowiązujących norm budowlanych.


1858 wyświetleń

Comments


bottom of page